Ta nhiều khi trần gian. Lòng mấy khi thiên đàng

Advertisements